70x200x15cm   - 65€
80x190x15cm - 67€
80x195x15cm - 67€

80x200x15cm - 67€
85x195x15cm - 69€
85x200x15cm - 69€
90x190x15cm - 71€
90x200x15cm - 71€
100x200x15cm - 86€
120x200x15cm - 105€

140x200x15cm - 120€
Výška matraca 15cm > kvalitná elastická PUR 30 pena s nosnou výstuhou z RE peny
Ortopedická záťaž  do 100 kg ( jadro: PUR pena 30kg/m3 a RE pena 80kg/m3)
Tvrdosť  4/5 - stredne tvrdý  / tvrdý (na stupnici 1-6)
Snímateľný poťah /zips - prešitý ALOE micro s dutým vláknom 100g/m2 / pranie 60°C
Záruka 3
roky  /  Vhodný na všetky druhy roštov okrem polohovateľných

70x200x15cm   - 71€
80x190x15cm - 71€
80x195x15cm - 71€

80x200x15cm - 71€
85x195x15cm - 73€
85x200x15cm - 73€
90x190x15cm - 75€
90x200x15cm - 75€
100x200x15cm - 110€
120x200x15cm - 120€

140x200x15cm - 140€
Výška matraca 15cm > kvalitná elastická PUR 35 pena s nosnou výstuhou z RE peny
Ortopedická záťaž  do 120 kg ( jadro: PUR pena 35kg/m3 a RE pena 80kg/m3)
Tvrdosť  3/4 - stredne tvrdý  / tvrdý (na stupnici 1-6)
Snímateľný poťah /zips - prešitý ALOE micro s dutým vláknom 100g/m2 / pranie 60°C
Záruka 3
roky  /  Vhodný na všetky druhy roštov okrem polohovateľných

70x200x16cm   - 78€
80x190x16cm - 80€
80x195x16cm - 80€

80x200x16cm - 82€
85x195x16cm - 82€
85x200x16cm - 82€
90x190x16cm - 84€
90x200x16cm - 84€
100x200x16cm - 100€
120x200x16cm - 125€

140x200x16cm - 140€

Výška matraca 16cm > studená HR 30-35 pena/výstuha RE pena - dlhšia životnosť
Vlastnosti :
vysoká elasticita/ komfortná pena-otvorená štrukúra a vyššia odolnosť
Ortopedická záťaž
do 110 kg ( studená HR pena 30-35kg/m3 a RE pena 80kg/m3)

Tvrdosť 
matraca 3 / 4 -  stredne tvrdý / tvrdý  (na stupnici 1 - 6)
Snímateľný poťah
  - prešitý ALOE micro s dutým vláknom 100g/m2/pranie 60°C

Záruka 3
roky Vhodný na všetky druhy roštov okrem
polohovateľných


70x200x20cm   - 90€
80x190x20cm - 90€
80x195x20cm - 90€

80x200x20cm - 90€
85x195x20cm - 93€
85x200x20cm - 93€
90x190x20cm - 96€
90x200x20cm - 96€
100x200x20cm - 125€
120x200x20cm - 160€

140x200x20cm - 180€

Výška matraca 20cm > studená HR 30 pena/ PUR 30 pena /výstuha RE pena
Vlastnosti :
vysoká elasticita/ komfortná pena otvorená štrukúra -vyššia odolnosť
Ortopedická záťaž
do 110 kg (HR pena 30kg/m3/PUR pena 30kg/m3 a RE 80kg/m3)
Tvrdosť 
matraca 3 / 4 -  stredne tvrdý / tvrdý  (na stupnici 1 - 6)
Snímateľný poťah
- prešitý ALOE micro s dutým vláknom 100g/m2/pranie 60°C

Záruka 3
roky  /  Vhodný na všetky druhy roštov okrem polohovateľných


OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi  predávajúcim a kupujúcim a všetky zmluvné vzťahy sa riadia podľa obchodného, občianskeho zákonníka  a zákonom o ochrane spotrebiteľa, všetko v znení neskorších právnych predpisov.

2.  Predávajúci ako prevádzkovateľ elektronického obchodného systému na internetovej stránke  www.rm-real.eu je MARTIN GAŽÁK - RELAX, Rudolfa Jašíka 566/11, 023 54 Turzovka, IČO: 46948678, DIČ: 1084250145, registrovaný: ObU-CA-OZP-2012/07214-2 živnostenského registra 520-24783. Nie sme plátcom DPH.

3.  Kupujúci - spotrebiteľ je  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Kupujúci ako fyzická  alebo právnická osoba je podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. 

4.  Objednávanie a nakupovanie tovaru v internetovom obchode www.rm-real.eu  môže uskutočniť spotrebiteľ , fyzická  alebo právnická osoba za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ) sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

OBJEDNÁVKA

1.  Kupujúci  objednáva tovar u  predávajúceho prostredníctvom internetového obchodného systému na www.rm-real.eu buď písomnou formou  e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop - nákupný košík) alebo poštou písomne.  Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku pri zásielkovom predaji.  Objednávka môže byť realizovaná aj  osobne v prevádzke našej predajne alebo telefonicky.

2.  Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo  a  e-mail , fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky ,prípadne aj miesto dodania ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.(objednávka cez  e-shop tieto podmienky spĺňa automaticky).

     Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Zákazník odoslaním objednávky zároveň vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu tohto ustanovenia.

3. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

     Dostupnosť konkrétneho tovaru pre kupujúceho bude potvrdená pri overení objednávky a to telefonicky alebo mailom - záväznou akceptáciou objednávky. Najneskôr do  48 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4.   Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku u tovaru ak je uvedený na e-shope  skladom , a to do dňa  kedy sa dohodol termín  odoslania tovaru spotrebiteľovi (tj. deň pred odoslaním tovaru), ktorý je oznámený pri overovaní objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

KÚPNA ZMLUVA

1.  Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia a záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
2.  Momentom uzavretia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas. Kupujúci je na túto skutočnosť dostatočným spôsobom upozornený pred odoslaním svojej objednávky, v opačnom prípade nemožno po kupujúcom vymáhať viazanosť týmito obchodnými podmienkami.
3.  Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku.
4.  Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

DODACIE PODMIENKY A LEHOTY

1.  Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rozdielne a sú uvedené pri každom produkte. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Požadovaný tovar je expedovaný tak , aby bol dodržaný termín dodania zákazníkovi. Pokiaľ požadovaný tovar z rôznych dôvodov nemôžeme zákazníkovi dodať v dohodnutom termíne, kontaktujeme zákazníka a dohodneme akceptáciu nového termínu. Ak kupujúci nesúhlasí s touto náhradnou (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (faxom, mailom alebo poštou) informuje predávajúceho.
2.  Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru je 4 až 6 týždňov od dátumu overenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
3.  Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

1.  Ceny produktov uvedené na stránke www.rm-real.eu internetového obchodu sú stanovené cenníkom predávajúceho výhradne pre nákup cez internetový obchodný systém. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod... Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
2.  Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
3.  Pri prevzatí tovaru platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
4.  Spôsob dopravy si kupujúci zvolí sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť  spôsob dopravy kuriérom (zasielateľskou službou GEIS alebo SP-Slovenská pošta)
5.  Výška ceny za dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky , prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

PREVZATIE TOVARU

1.  Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

2.  Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Ku každému tovaru je priložený daňový doklad (faktúra), dodací a záručný list. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť,  aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti  na prevzatie tovaru.

3.  Kupujúci pri preberaní produktu je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.

4.  Vlastnícke právo k produktom nadobúda kupujúci až uhradením kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

5.  Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

6.  Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY(VRÁTENIE TOVARU)

1.  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

2.  Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Pokiaľ sa tak rozhodne tak tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Tovar sa nevracia späť na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

3.  Po splnení uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti zaplatenú sumu kupujúcemu za produkt alebo za službu, ktorú kupujúci uhradil za produkt a to  vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.  Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v prípade ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je tovar  zhotovený podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.  Pri matracoch to sú všetky neštandardné rozmery okrem štandardných rozmerov(80x200cm a 90x200cm).

5.  V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak :  

a)  produkt sa už nevyrába
b)  cena produktu sa zmenila od dodávateľa
c)  cena produktu uvedená v cenníku bola chybná

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A SERVIS

1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci dostane pri kúpe produktu.

2.  Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane návodu, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.  Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, používaním a ošetrovaním výrobku iným spôsobom ako je určené v návode na použitie a ošetrovanie. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené užívaním osobou, ktorá ma vyššiu hmotnosť ako je doporučená maximálna ortopedická záťaž. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastností výrobku, ktoré vznikli v priebehu užívania v dôsledku bežného opotrebenia, či prirodzených zmien vlastností materiálu. Pod bežným opotrebovaním sa rozumie zmena farby použitých materiálov, ktorá môže byť spôsobená atmosférickými vplyvmi( napr. svetlom a podob. ..., opotrebovanie poťahu (napr. zvlnenie materiálu, zmena rozmerov, vznik hrčiek), čiastočné zmäknutie použitých (výplňových) materiálov, trvalá deformácia (preležanie, elasticita), ktorá nepresahuje 10% celkovej výšky matraca alebo chyby a nedostatky vzniknuté nedodržaním pravidiel a základov správneho používania a údržby uvedených v návode na používanie.

4.  V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci uvádza pri objednávke a registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ustanovením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.  Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne špeciálne rozmery matracov). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.  Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

4.  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

5.  Tieto všeobecné obc hodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

7.  Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

8.  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

9.  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Reklamačný poriadok

v súlade so zák.č. 40/1964 Zb. , 513/1991 Zb. Obch. zákonník a 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov            

1. Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať záručné podmienky a návod na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom).                                                                                                                

2. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu vyplnením a odoslaním záručného listu na adresu RM-real, s.r.o., Rudolfa Jašíka 566/11, 02354 Turzovka alebo vyplnením reklamačného formulára kde kupujúci na uplatnenie a posúdenie reklamácie vady na tovare uvedie:
• identifikačné údaje (Meno a Priezvisko), email, prípadne telefonický kontakt, dátum uplatnenia reklamácie a podpis
• číslo faktúry prípadne objednávky,
• názov tovaru a cenu s DPH,
• popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru,
• tovar musí byť v stave ako je uvedené v záručných podmienkach v bode 3 písmeno S.

3. Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby nie však za vady, ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám nedodržaním návodu na použitie.
Kupujúcemu vzniká zákonný nárok voči predávajúcemu na odstránenie prípadných vád tovaru podľa záručných podmienok písmena A až T.

4. Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Ak kupujúcemu vzniklo právo na reklamáciu vady tovaru, je reklamačný pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. O vybavení reklamácie predávajúci písomnou formou doporučenej listovej zásielky oboznámi kupujúceho a ak je potrebné vyzve ho na prevzatie tovaru.

5. Vrátenie tovaru do 14 dní

Možnosť vrátenia tovaru do 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu sa nepovažuje za reklamáciu. Nepoužitý tovar v pôvodnom obale môže kupujúci vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru s priložením originálu faktúry. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Po splnení uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti zaplatenú sumu v plnej výške prevodom na uvedený bankový účet alebo peňažným poukazom na adresu kupujúceho.

6. Práva kupujúceho

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo:
• na výmenu veci, alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Právo na výber možností má kupujúci (spotrebiteľ).

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne používaný vzniká právo kupujúceho (spotrebiteľa) na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má kupujúci (spotrebiteľ) aj v prípade, že oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Kupujúci (spotrebiteľ) môže pri vadách, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci požiadať o primeranú zľavu z ceny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

Reklamačný list č.............................

Dátum:............................................                                                                                          Dátum prijatia reklamácie:....................................

Odberateľ (Meno a Priezvisko): ..............................................................................................................................................................

Adresa:       ................................................................................................................................................................................................

Telefón:       ................................................email:   ........................................................

Názov tovaru:                   ...........................................................................................................................................................................

Zakúpený dňa:                  ...............................................................

Číslo faktúry:                    ..........................................

Číslo objednávky:..............................................................................

Dôvod reklamácie / popis chyby:............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Chyba sa prejavuje:            * trvalo                       *o určitej dobe                                * náhodne                  *vrátenie tovaru do 14 dní

Návrh na vybavenie reklamácie:     ..........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

V prípade vrátenia peňazí poslať peniaze na číslo účtu: ................................................................./............

Reklamačný list vyhotovil:                                                                                                              pečiatka a podpis:

Spôsob vybavenia reklamácie: .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

Dátum vybavenia reklamácie: .......................................         Vybavená reklamácia bola odoslaná / prevzal: ....................................

Tovar zašlite na adresu:              Martin Gažák-RELAX., Rudolfa Jašíka 566/11, 02354 Turzovka

Uplatnenie reklamácií:

Reklamačné konanie môže začať až po vyplnení tohto formulára. Tovar zasielajte čistý, mechanicky nepoškodený a riadne zabalený na uvedenú adresu – nie na dobierku! K zásielke je potrebné pribaliť kópiu faktúry a tento záručný list. K reklamácii je potrebné uviesť presný popis chýb a nedostatkov.

Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez reklamačného listu, alebo s nevyplneným reklamačným listom bude vrátený späť na náklady zákazníka.

*Nehodiace sa prečiarknite   

 


                                                                           

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 06. 2014.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting